جاروبرقي هتل Fundamentals Explained

انوشه انصاری در طول ۹ روز اقامت خود در ایستگاه بین‌المللی فضایی مجموعه‌ای از آزمایش‌های علمی زیر را برای آژانس فضایی اروپا انجام داد:نرنست فیزیکدان آلمانی نشان داده بود که با کم شدن دما، مقاو

read more